Drużynowy Maraton Pływacki EKIDEN 2023

Ekiden 2023

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Triathlon Team Bochnia zapraszamy do Drużynowego Maratonu Pływackiego EKIDEN 2023. Razem przepłyńmy dystans maratoński – 42km i 195m!

Słowo „ekiden” z pochodzi z języka japońskiego (ekiden-kyōsō) i oznacza długodystansowy bieg sztafetowy. Nazwa tego maratonu-sztafety pochodzi od japońskiego systemu transportowego i pocztowego, przebiegającego wzdłuż szlaku Tōkaidō. Powstał on w XVII w. pomiędzy miastami Edo (obecnie Tokio) i Kioto, oddalonymi od siebie o ok. 500 km. System umożliwiał szybką komunikację m.in. dzięki wymianie koni na kolejnych stacjach (eki).

Impreza odbędzie się na kilkunastu obiektach w całej Polsce z okazji III urodzin branżowego Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie. Pływać będziemy drużynowo na oddanych do Waszej dyspozycji torach basenu sportowego, w przypadku Bochni będą to 4 tory ! Naszym celem jest popularyzacja pływania jako wspaniałej formy aktywności ruchowej, choć nie zabraknie też elementów rywalizacji.

Do udziału, w ramach swojej drużyny może zgłosić się każdy potrafiący pływać. Elementem imprezy będzie także możliwość promocji swojej drużyny – planujemy konkurs na najlepiej przebraną drużynę a także nagrody dla najszybszej drużyny na wybranym dystansie 1 km lub 1,5 km lub 2 km. Jako drużyna, jak w popularnej Familiadzie, zgłosić się mogą krewni, bliscy lub osoby, które łączy wspólna pasja. Może ona stanowić reprezentację rodziny, znajomych lub szkoły, firmy, instytucji albo klubu sportowego.

Impreza polegać będzie na wspólnym przepłynięciu dystansu maratońskiego tj. 42km i 195m na każdej pływalni, na której odbędzie się Ekiden. Dystans ten zostanie pokonany wspólnym wysiłkiem kilkunastu zespołów liczących max. 10 osób, których zadaniem będzie przepłynięcie od 1km do 2 km, w takim systemie, aby wszyscy uczestnicy razem pokonali maraton na każdej pływalni, która będzie brała udział w wydarzeniu.

Na uczestników bocheńskiej edycji Maratonu czekać będzie FOTOBUDKA, a także liczne niespodzianki ufundowane przez naszych Sponsorów, którymi są KOPALNIA SOLI BOCHNIA, KRÓWKOMANIA.PL, RESTAURACJA STARA PIWNICA oraz COBER – OSIEDLE PANORAMA. Wszyscy uczestnicy Imprezy będą mogli skorzystać ze strefy rekreacyjnej oraz sauny dostępnej w hali basenowej.

Zapraszamy na Drużynowy Maraton Pływacki EKIDEN 2023 - Bochnia 18 listopada 2023 roku Sponsorzy : Kopalnia Soli Bochnia, Restauracja Stara Piwnica, Krówkomania.pl, Cober - Osiedle Panorama
Zapraszamy na Drużynowy Maraton Pływacki EKIDEN 2023 – Bochnia 18 listopada 2023 roku Sponsorzy : Kopalnia Soli Bochnia, Restauracja Stara Piwnica, Krówkomania.pl, Cober – Osiedle Panorama

Poniżej publikujemy Regulamin Imprezy wraz załącznikami (formularz zgłoszeniowy drużyny, oświadczenie zawodnika, zgoda rodzica/opiekuna).

Regulamin „Drużynowego maratonu pływackiego Ekiden 2023” z okazji III urodzin Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie
BOCHNIA – 18 LISTOPADA 2023r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie sportowo-rekreacyjne organizowane jest pod nazwą „Drużynowy maraton pływacki Ekiden 2023” odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie z okazji III rocznicy powstania stowarzyszenia branżowego.
 2. Organizatorem wydarzenia pn. „Drużynowy Maraton Pływacki Ekiden 2023”, zwanego dalej „Imprezą” lub „EKIDEN 2023”, jest Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni przy współpracy Stowarzyszenia Triathlon Team Bochnia.
 3. Celem organizacji Imprezy jest propagowanie pływania jako formy aktywnego, prozdrowotnego spędzania wolnego czasu. Zadaniem uczestników będzie wspólne przepłynięcie dystansu biegu maratońskiego, czyli 42 km 195 m.
 4. Impreza zostanie przeprowadzona na niecce basenowej o długości 25 m.

II. Miejsce Imprezy
Impreza jest organizowana na terenie całej Polski, w tym samym terminie i o tej samej godzinie na pływalniach, które współpracują ze sobą w ramach Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie. Przedmiotowy Regulamin dotyczy Imprezy organizowanej na obiekcie:
KRYTA PŁYWALNIA IM. JANA KOTA W BOCHNI, UL. ŚW. LEONARDA 34, 32-700 BOCHNIA

III. Termin Imprezy

 1. Impreza odbędzie się 18 listopada 2023 r. (sobota) i trwać będzie od godziny 15.30
  • rozgrzewka godz. 15.30
  • otwarcie Imprezy godz. 15.45
  • start Imprezy godz. 16.00
 2. Uczestnicy zobowiązani są stawić się przy stoliku Organizatora – zlokalizowanym przy dyżurce ratowników na 15 minut przed deklarowanym startem.

IV. Opłata za udział w Imprezie

 1. Udział w Imprezie jest płatny w wysokości 20 zł od osoby. Opłata upoważnia do startu w imprezie, jak również do korzystania z atrakcji dostępnych na hali basenowej bez ograniczeń czasowych.
 2. Opłatę startową należy wnosić w kasie pływalni /zalecamy, aby opłata startowa była wnoszona za całą drużynę, z podaniem minimum Nazwy Drużyny oraz ilości osób, za które jest ona dokonana/.
 3. W przypadku rezygnacji ze startu, wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne Imprezy (medale, materiały reklamowe).

V. Zasady uczestnictwa w Imprezie

 1. Uczestnikiem Imprezy może być każda chętna osoba.
 2. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych, stanowiąca Załącznik nr 1a do przedmiotowego Regulaminu.
 3. Uczestnicy pełnoletni muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak medycznych przeciwwskazań do udziału w Imprezie lub podpisać oświadczenie uczestnictwa w Imprezie na własną odpowiedzialność /wg wzoru jak w Załączniku nr 1 do przedmiotowego Regulaminu/.
 4. Wskazane w pkt 2, 3 powyżej zaświadczenia, zgody lub oświadczenia należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej do dnia organizacji Imprezy.
 5. Każdy Zawodnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku Zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie wpisowego oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 6. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Zawodnikom oraz osobom trzecim.
 7. Warunkiem udziału jest rejestracja za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres ekiden@basenbochnia.pl lub w siedzibie organizatora (w kasie pływalni) drużyny liczącej od 4 do 10 osób wraz zadeklarowaniem dystansu oraz tury w jakiej dana drużyna chce wystartować.
 8. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 2 do przedmiotowego Regulaminu.
 9. Termin rejestracji do wyczerpania limitu dostępnych miejsc.
 10. Każdy zespół zobowiązany jest do wyznaczenia kapitana zespołu, który zgłasza zespół, odpowiada za jego przybycie w dniu Imprezy i pozostaje w stałym kontakcie z Organizatorem.
 11. Kategorycznie zabrania się uczestnictwa w Imprezie osobom pod wpływem środków odurzających. Takie osoby Organizator wykluczy z udziału w Imprezie.

VI. Przebieg Imprezy

 1. Uczestnicy w ramach swojego zespołu mają za zadanie przepłynąć wspólnie dystans: 1000 m lub 1500 m lub 2000 m. W przypadku niewystarczającej liczby zespołów, niezbędnych do przepłynięcia pełnego dystansu maratońskiego, dopuszcza się możliwość ponownych startów zespołów, które zadeklarują taką chęć i możliwość. Na Krytej Pływalni w Bochni przewiduje się organizację Imprezy na 4 torach basenu sportowego:


 2. Uczestnicy sami wewnątrz swojego zespołu decydują o kolejności w jakiej płyną oraz o dystansie, który każdy z nich przepłynie w ramach dystansu wyznaczonego dla danego zespołu.
 3. O przypisaniu zespołu do konkretnej tury decyduje, wskazanie zespołu w formularzu zgłoszeniowym i kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc do danej tury zespół zostaje przypisany przez Organizatora do pierwszej wolnej tury zarezerwowanej na zadeklarowany dystans.
 4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc dla danych dystansów drużyna zostaje o tym fakcie poinformowana oraz wpisana na listę rezerwową wg. kolejności zgłoszeń.
 5. Jednocześnie na każdym torze płynie jedna osoba.
 6. Dopuszczalny jest start ze słupka startowego lub z wody.
 7. W czasie Imprezy przy słupkach startowych przebywają jednocześnie jedynie zespoły startujące w swojej turze i na swoim dystansie. Ostatnie uroczyste przepłynięcie dystansu 195 m odbywa się na jednym torze dopiero w momencie, kiedy wszystkie zespoły ukończą swój dystans.
 8. Przy każdym torze znajduje się jeden sędzia oraz opiekun drużyny.
 9. W przypadku niestawienia się zespołu w komplecie, pozostali członkowie zespołu zobowiązani są przepłynąć pełen dystans wyznaczony dla danego zespołu.
 10. Uczestnicy mogą pływać wybranym przez siebie stylem pływackim.
 11. Czas trwania Imprezy przewidywany jest na około 2,5 do 3,5 godzin w zależności od tempa płynięcia drużyn oraz ilości torów na których realizowane jest przedsięwzięcie.
 12. O godzinie 16.00, na sygnał Organizatora, rozpoczyna się pierwsza tura i w ten sposób pierwsze 4 drużyny rozpoczynają pokonywanie dystansu.
 13. Maksymalne limity do przepłynięcia określonych dystansów wynoszą:
  • 30 minut dla dystansu 1000m
  • 40 minut dla dystansu 1500m
  • 50 minut dla dystansu 2000m
 14. Każdy kolejnych zespół startujący w innej niż pierwsza tura otrzyma szczegółową indywidualną informację dla danej tury, o której godzinie ma obowiązek być przygotowany do startu na hali basenowej po to aby zapewnić płynność zmian pomiędzy zespołami startującymi na tym samym torze i w kolejnych turach.
 15. Indykatywny czas startu dla kolejnych tur zostanie ogłoszony osobnym komunikatem na 3 dni przed Imprezą.
 16. Uczestnik Imprezy, przebywający w niecce basenowej, zobowiązany jest używania stroju zgodnego z regulaminem obiektu, w którym odbywa się Impreza.
 17. Poza nieckami pływackimi dopuszcza się używanie strojów identyfikujących i reklamujących uczestników Imprezy.
 18. Oficjalny czas przepłyniętego maratonu liczony jest na podstawie zsumowania czasów uzyskanych przez wszystkie zespoły.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami Imprezy jest:
  Dariusz Maszewski , tel. 501 507 773 , adres poczty e-mail : ekiden@basenbochnia.pl .
 2. Ochrona danych osobowych uczestników Imprezy oraz zasady przetwarzania ich danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, w szczególności do promowania i reklamowania Imprezy oraz swojej własnej działalności związanej z krzewieniem kultury fizycznej.
 4. Organizator jest uprawiony do zmiany postanowień przedmiotowego Regulaminu.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Imprezy, postanowień przedmiotowego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Udział w Imprezie jest jednocześnie akceptacją przedmiotowego Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy bądź zmiany w jej organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Podczas trwania Imprezy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.
 9. W punktach nieokreślonych w przedmiotowym Regulaminie obowiązują zasady określone w regulaminie obiektu, w którym odbywa się Impreza.
Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content