Regulamin Gimnastyka dla seniora

>
>
Regulamin Gimnastyka dla seniora

Regulamin zajęć GIMNASTYKA DLA SENIORA prowadzonych przez Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni

1. Uczestnicy zajęć Gimnastyka dla Seniora, zwanych dalej „zajęciami” zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Krytej Pływalni w Bochni, w tym regulaminu wybranych zajęć.

2. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających uprawnienia do ich prowadzenia.

3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby zdrowe bez żadnych przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

4. Za skutki zdrowotne uczestnictwa w zajęciach Kryta Pływalnia w Bochni nie ponosi odpowiedzialności.

5. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia.

6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osób niepełnoletnich jest dostarczenie do instruktora prowadzącego zajęcia zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie biletu jednorazowego lub biletu miesięcznego (Karnet „Aktywny Senior” albo Karnet „Aktywny Senior PLUS”) zwanego dalej „karnetem”.

8. Stawki i ceny za korzystanie z zajęć określa cennik opłat zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bochnia. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Krytej Pływalni w Bochni i na tablicach ogłoszeń na Krytej Pływalni w Bochni.

9. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnety.

11. Ilość zajęć oraz termin ważności karnetu są określone na karnecie.

12. Wykupując karnet należy zadeklarować dni i godziny zajęć wg. harmonogramu zajęć na Krytej Pływalni w Bochni.

13. Po określeniu terminów, o których mowa w pkt. 12 następuje tzw. rezerwacja terminu dla danej osoby, która jest wpisywana na listę uczestników zajęć.

14. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanych przez siebie terminów zajęć (dni i godziny).

15. W przypadku niedostosowania się do terminów, o których mowa w pkt. 12 lub przybycia po godzinie rozpoczęcia zajęć organizator może odmówić wstępu na zajęcia.

16. Zakupu nowego karnetu należy dokonywać bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniego, najpóźniej do ostatniego dnia jego ważności.

17. Po terminie określonym w pkt. 16 osoby, które nie dokonały ponownego zakupu karnetu będą skreślane z listy uczestników zajęć, o której mowa w pkt. 13.

18. Zapisy i rezerwacje biletów jednorazowych na zajęcia odbywają się w danym dniu, w kasie Krytej Pływalni w Bochni, osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 14 611 31 19 lub 14 611 31 20, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: kasa@basenbochnia.pl

19. Uczestnicy zajęć, którzy dokonali rezerwacji wejścia na zajęcia, w sposób określony w pkt. 18, są zobowiązani odebrać te rezerwacje poprzez zakup biletu jednorazowego najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, w przeciwnym wypadku rezerwacje będą anulowane, a kasa Krytej Pływalni w Bochni dokona sprzedaży jednorazowego biletu na zajęcia innemu Klientowi.

20. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe (zamienne).

21. Zajęcia trwają 45 minut. W przypadku przekroczenia czasu pobytu godzinnego na pływalni doliczana będzie dopłata minutowa wg zasad określonych w cenniku opłat.

22. Zajęcia prowadzone są w grupach – maksimum 20 osób na 1 instruktora, co jest – dopuszczonym przez kierownictwo Krytej Pływalni w Bochni – odstępstwem od zapisów Regulaminu pobytu grup zorganizowanych. Warunkiem wejścia na zajęcia jest wykupienie przez uczestników minimum 5 biletów na dane zajęcia.

23. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktorów prowadzących zajęcia.

24. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itd., należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

25. Wykupienie karnetu lub jednorazowego biletu wstępu na zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminami obowiązującymi w obiekcie Krytej Pływalni, w tym regulaminem wybranych zajęć, akceptacją postanowień w nich zawartych oraz zobowiązaniem uczestnika do stosowania się do ich zapisów.

26. Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu wybranych zajęć oraz Regulaminu Krytej Pływalni będą wypraszane z zajęć oraz wykreślanie z listy, o której mowa w pkt. 13, bez zwrotu wniesionej opłaty.

27. Kryta Pływalnia w Bochni zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć w związku z organizacją imprez sportowych lub innych ważnych powodów niezależnych od pływalni.

Regulamin można także pobrać w zakładce  Pliki do pobrania .

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content