Regulamin grup

Regulamin pobytu grup zorganizowanych na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

1. Grupa zorganizowana korzystająca z pływalni nie może liczyć więcej niż 15 osób na jednego opiekuna.

2. Zaleca się, aby grupom składającym się z dzieci i młodzieży obojga płci do lat 15 towarzyszyli opiekunowie obojga płci.

3. Liczba opiekunów dla grupy niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

4. Grupy przedszkolne oraz grupy z klas 1 szkoły podstawowej powinny korzystać przede wszystkim z basenu rekreacyjnego. Korzystanie z basenu sportowego, zjeżdżalni, jacuzzi oraz sauny może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji dostępnych na hali basenowej.

6. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

7. Opiekunowie grupy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy.

8. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.

9. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
a) przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście na teren pływalni,
b) dopilnowanie pozostawienia okryć wierzchnich i butów w szatni ew. rzeczy cennych w depozycie,
c) załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym oraz pobranie pasków z transponderami do szafek odzieżowych dla członków grupy,
d) pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków,
e) wprowadzenie grupy na teren pływalni, do przebieralni, a następnie do pomieszczeń z natryskami,
f) przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
g) dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
h) wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz dopilnowanie przejścia przez brodzik odkażający stopy,
i) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
j) kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
k) wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym przez ratownika miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
l) zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami, a następnie do przebieralni,
m) sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
n) dopilnowanie starannego umycia się, wytarcia i wysuszenia włosów przez dzieci,
o) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
p) wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,
q) zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni.

10. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na teren pływalni.

11. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez opiekuna.

12. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez ratowników oraz pozostałych pracowników pływalni.

13. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi pełniącemu dyżur i potwierdzenie tego faktu przy odpowiednim wpisie w dzienniku pracy ratowników.

14. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez członków grupy obowiązujących na terenie pływalni Regulaminów lub innych przepisów.

15. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez członków grupy obowiązujących na terenie pływalni Regulaminów lub innych przepisów.

16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni (z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt).

17. Wejście na teren pływalni jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

Regulamin można także pobrać w zakładce  Pliki do pobrania.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content