Historia

1995
Powołanie (pod koniec roku) przez Zarząd Miasta komisji ds. budowy basenu. Jej głównym zadaniem było przedstawienie ogólnej koncepcji obiektu (przede wszystkim określenie jej celów funkcjonalnych) oraz wskazanie lokalizacji. Komisję tworzyły następujące osoby: Elżbieta Langer – kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego oraz radni Rady Miejskiej: Stanisław Dobranowski, Kazimierz Kozak, Jan Olszewski, Ireneusz Sobas, Janusz Śliwa, Urszula Wrińska i Piotr Zięba. Skład komisji nieznacznie ewoluował w toku działalności, różne też było zaangażowanie poszczególnych jej członków, jednakże większość z wymienionych osób pracowało czynnie w komisji aż do końca jej istnienia.
styczeń-luty 1996
wizytacja wybranych pływalni. Członkowie komisji zwiedzili trzy baseny – w Lesznie, Nowinach koło Kielc i Gorlicach (wtedy jeszcze w budowie). Plonem wyjazdów było obszerne opracowanie, w którym przedstawiono silne i słabe strony poszczególnych obiektów. Na podstawie tego raportu przygotowano wstępną koncepcję basenu dla Bochni.
maj 1996
przygotowanie przez Wydział Architektury UM projektów lokalizacji basenu. Pod ocenę komisji przedłożono następujące propozycje: teren byłej cegielni przy ul. Brzeźnickiej, plac targowy „Floris”, teren przy SP nr 7, plac (a w zasadzie nieckę) przy ul. Dębcza, teren u zbiegu ulic Gipsowej i Dąbrowskiego.
czerwiec 1996
członkowie komisji, po odbyciu wizji lokalnych wskazanych terenów, wskazują działkę przy ul. Dębcza jako miejsce budowy basenu. Za lokalizacją przemawia duża powierzchnia terenu pozwalająca myśleć o budowie nie tylko basenu krytego ale całego kompleksu z basenem otwartym i halą widowiskowo-sportową, przeciw – duża odległość od głównych szlaków komunikacyjnych i brak uzbrojenia terenu.
sierpień-wrzesień 1996
rozstrzygnięcie przetargu na dokumentację techniczną. Spośród pięciu ofert wybrano firmę AZ-Procons z Warszawy, projektanta m.in. basenu w Lesznie.
kwiecień 1997
zmiana lokalizacji inwestycji. Jako ostateczne rozwiązanie przyjmuje się działkę na terenie byłych koszar przy ul. Św. Leonarda. Za zmianą lokalizacji przemawiają głównie dwa argumenty: wyśmienite położenie (na styku wszystkich ważnych szlaków komunikacyjnych miasta) oraz pełne uzbrojenie terenu.
8 sierpnia 1997
wydanie przez Urząd Rejonowy w Bochni pozwolenia na budowę „krytej pływalni typu wielozadaniowego”
wrzesień-październik 1997
rozstrzygnięcie przetargu na budowę pływalni. W wymaganym terminie oferty złożyło 9 firm, w tym 5 krakowskich: Budostal 2, Exbud – 4, Budostal 1, Chemobudowa i KPIS Cracovia, dwie z Tarnowa: Exbud i Tarbud-Komplex, rzeszowski Resbud oraz kielecki Rystal. Prace komisji przetargowej, powołanej przez Zarząd Miasta, zakończyły się wybraniem oferty „Resbudu”. Firma zaoferowała następujące warunki: rozpoczęcie prac w październiku 1997 r., zakończenie w listopadzie 1999 r., łączny koszt robót 9669 tys. zł. Kwota ta jest ostateczna gdyż przewiduje skutki inflacji.
listopad 1997
komisja przetargowa odrzuca protesty Chemobudowy i Exbudu 4 przeciwko rozstrzygnięciu przetargu. Chemobudowa odwołuje się od tego do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 27 listopada powołany przez niego zespół arbitrów po sprawdzeniu bocheńskiego przetargu uznał rozstrzygnięcie za prawidłowe. Wyrok jest ostateczny.
styczeń 1998
rozpoczęcie robót niwelacyjnych i budowlanych (roboty ziemne)
luty 1998
umieszczenie na trzeciej pozycji „Zestawienia inwestycji sportowych w województwie tarnowskim na rok 1998” inwestycji „kryta pływalnia typu wielozadaniowego w Bochni”. Zestawienia tego dokonał wojewoda tarnowski. Pozwoliło to na ujęcie inwestycji bocheńskiej w planach dotacji, sporządzanych przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
27 lutego 1998
zatrzymanie robót ziemnych na poziomie 3,5 metra poniżej poziomu gruntu. Powodem było wystąpienie wód gruntowych w wykopie
marzec-kwiecień 1998
konsultacje wykonawcy z inwestorem i projektantami. Ich wynikiem jest zgoda Inwestora na podniesienie poziomu posadowienia budynku o 30 cm (celem wyniesienia go ponad poziom wód), polepszenie wytrzymałości mechanicznej podłoża poprzez częściową wymianę i wykonanie fundamentów obiektu zgodnie z projektem.
27 kwietnia 1998
zakończenie konsultacji i wznowienie przez firmę „Resbud” przerwanych robót
lipiec 1998
wykonanie przyłączy kanalizacyjnych sieci wodociągowej do budynku basenu
sierpień-wrzesień 1998
wykonanie drenażu zewnętrznego i wewnętrznego – z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych
październik 1998
wykonanie stanu „zerowego” budynku oraz docelowego zasilania energetycznego obiektu
czerwiec 1999
osiągnięcie stanu surowego z równoczesnym rozpoczęciem robót wykończeniowych (tynki wewnętrzne). Pozytywna próba szczelności niecek basenowych.
lipiec-sierpień 1999
wykonanie pokrycia dachowego i rozpoczęcie montażu zewnętrznej ślusarki aluminiowej. W tym samym czasie wykonywane są instalacje przyłączeniowe: centralne ogrzewanie, odprowadzenie wód deszczowych, kanalizacyjnych
sierpień-wrzesień 1999
roboty elewacyjne, oszklenie obiektu, kontynuacja wewnętrznych robót wykończeniowych, rozpoczęcie montażu zjeżdżalni. Zakończenie wykonywania instalacji wewnętrznych bez montażu osprzętu
wrzesień-październik 1999
rozpoczęcie robót posadzkowych przy wyłożeniu niecek basenowych plaży basenowej, rozpoczęcie montażu osprzętu instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej. Montaż instalacji obiegu wód basenowych. Montaż instalacji obiegu wód basenowych.
październik-listopad 1999
kontynuacja robot wykończeniowych: roboty malarskie, posadzkowe, montaż pozostałego osprzętu instalacji sanitarnych, elektrycznych, obiegu wody basenowej. Zakończenie montażu zjeżdżalni o długości 60 m
22 listopada 1999
zgłoszenie przez generalnego wykonawcę zakończenia robót i gotowości dokonania odbioru technicznego
30 listopada 1999
powołana przez Zarząd Miasta komisja odbiorowa dokonuje odbioru technicznego
1 grudnia 1999, godz. 15.53
rozpoczęcie napełniania basenu wodą
12 grudnia 1999
rozpoczęcie pracy przez komisję rozruchową części technologicznej obiektu celem uzyskania normatywnych parametrów eksploatacyjnych (temperatura wody, temperatura w hali basenowej, wilgotność powietrza, jak również sprawność wszystkich urządzeń technologicznych)
21-22 grudnia 1999
udostępnienie młodzieży szkolnej (w ramach rozruchu technologicznego) niecek basenowych, zjeżdżalni i jacuzzi.
21 grudnia 1999
pobranie próbek wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną do badań, które dały pozytywne wyniki, co umożliwiło przekazanie obiektu do pełnej eksploatacji
27 grudnia 1999
pełne udostępnienie obiektu pływalni dla społeczeństwa. Przez pierwsze dni basen jest wręcz oblegany, powstają olbrzymie kolejki

KONTAKT

  • 14 611 31 19
  • 14 611 31 20
  • biuro@basenbochnia.pl
  • ul. Św. Leonarda 34
    32-700 Bochnia
Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni© 2019 Projekt i realizacja IdeaNOW

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content