Regulamin jacuzzi

>
>
Regulamin jacuzzi

Regulamin korzystania z jacuzzi na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

1. Jacuzzi jest integralną częścią pływalni, gdzie obowiązują przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przed skorzystaniem z jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z jacuzzi.
3. Osoby korzystające z jacuzzi czynią to na własną odpowiedzialność.
4. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi zobowiązane są bezwzględnie stosować się do wskazówek, poleceń i nakazów ratowników.
5. Jacuzzi jest dostępne dla wszystkich użytkowników pływalni z zastrzeżeniem,
że:
a) uczestnicy grup zorganizowanych mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie w obecności opiekuna,
b) osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia, szczególnie z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny
korzystać z jacuzzi z zachowaniem szczególnej ostrożności i po konsultacji ze swoim lekarzem,
c) dzieci do lat 7 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
6. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy starannie umyć całe ciało pod prysznicem z użyciem środków myjących i ciepłej wody.
7. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
8. Wejście do jacuzzi jest dozwolone tylko po schodkach.
9. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
10. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
11. W jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
12. Korzystanie z jacuzzi jest dozwolone jedynie w pozycji siedzącej oraz przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
13. Zalecany łączny pobyt w jacuzzi nie powinien być dłuższy niż 20 minut dziennie.
14. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i pływalni, a w szczególności:
a) użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
b) wskakiwania do jacuzzi,
c) wpychania osób do wanny jacuzzi,
d) wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
e) zanurzania głowy,
f) wylewania wody z jacuzzi,
g) siadania na obrzeżu niecki jacuzzi,
h) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik.
16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z jacuzzi, a także z terenu pływalni (z obowiązkiem
uiszczenia opłaty za pobyt).
17. Wejście do jacuzzi jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

Regulamin można także pobrać w zakładce  Pliki do pobrania.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content