Regulamin programu Pływacka premia

>
>
Regulamin programu Pływacka premia

Regulamin Programu Lojalnościowego „PŁYWACKA PREMIA” organizowanego przez Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni

EDYCJA V

I. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.1. Program lojalnościowy „Pływacka premia” [zwanego dalej „Programem”] organizowany przez Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni [zwaną dalej „Pływalnią”] jest przeznaczony dla Klientów Pływalni, posiadających karnety magnetyczne / karty abonamentowe Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta [zwanego dalej „ESOK”]. Regulamin Programu [zwany dalej „Regulaminem”] zawiera warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a Pływalnią będącą właścicielem i organizatorem Programu.

1.2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Przystępując do Programu, Klient posiadający kartę ESOK, zawiera umowę z Pływalnią. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące pomiędzy nimi warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie.

1.3. V edycja Programu trwa od dnia 02.01.2021r. do dnia 31.12.2023r.

1.4. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

1.5. Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Pływalnię w celach operacyjnych i marketingowych Programu swoich danych osobowych figurujących na formularzu zgłoszeniowym.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA, KARTA

2.1. Gromadzenie punktów rozpoczyna się od momentu wpłacenia w kasie Pływalni kaucji zwrotnej w wysokości 30 zł /30 punktów/ za kartę ESOK [zwanej dalej „Kartą”], która na potrzeby Programu pełni także funkcję karty lojalnościowej.

2.2. Po dokonaniu zakupu usług basenowych co najmniej na kwotę uprawniającą do otrzymania 1 punktu posiadacz Karty otrzymuje w kasie Pływalni formularz zgłoszeniowy do Programu. Zasada ta dotyczy także posiadaczy Kart, którzy przed datą rozpoczęcia III edycji Programu zgromadzili na swoich Kartach punkty ewidencjonowane w ESOK, a nie byli dotąd Uczestnikami Programu.

2.3. Po właściwym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, jego podpisaniu i doręczeniu do kasy Pływalni oraz zarejestrowaniu w systemie przez Pływalnię możliwe jest odebranie nagrody (w terminach określonych w pkt. 5.2). Uczestnik jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy drukowanymi literami, podając dane w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą.

2.4. Pływalnia zastrzega sobie prawo do nieakceptowania zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych i niepodpisanych, takie zgłoszenia nie będą przyjmowane do Programu.

2.5. Karta służy do identyfikacji Uczestnika w Programie oraz do rejestracji punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer, który będzie przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu na podstawie wypełnionego formularza.

2.6. Karta ESOK jest kartą abonamentową Pływalni, nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

III. KORZYSTANIE Z KARTY

3.1. Uczestnik Programu rozpoczyna gromadzenie punktów od momentu otrzymania Karty. Punkty otrzymuje się za operacje finansowe z użyciem kart ESOK (kaucja, zakup, doładowanie). Zgromadzone punkty Uczestnik może zamienić na nagrody zgodnie z ofertą zamieszczoną w kasie Pływalni oraz na stronie internetowej www.basenbochnia.pl.

3.2. Za każde wydane w kasie Pływalni i udokumentowane paragonem 1 zł Uczestnik Programu otrzymuje 1 punkt.

3.3. W celu zapisu punktów na karcie, Uczestnik Programu powinien przekazać Kartę kasjerowi Pływalni przed momentem rozliczenia paragonu i dokonaniem płatności za usługi. Uzyskane punkty zostaną zapisane na karcie do 24 godzin od momentu dokonania transakcji. Korzystać z nich mogą wyłącznie użytkownicy, których Karty zostały zarejestrowane na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

3.4. Za podstawę do zapisania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie operacji finansowych przez posiadacza Karty. W przypadku złamania tej zasady Karta będzie natychmiast blokowana, a punkty anulowane.

3.5. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami mogą być rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zakupu i muszą być udokumentowane paragonami kasowymi.

3.6. Uczestnik może sprawdzić ilość punktów na swojej karcie w kasie Pływalni oraz na czytnikach dostępnych w budynku Pływalni.

3.7. Karta może być wykorzystywana w kolejnych edycjach Programu.

3.8. Punkty można zbierać od momentu otrzymania Karty do momentu jej zwrotu w kasie Pływalni lub w przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w pkt. 4.1.

3.9. Punkty można wymieniać na nagrody wyłącznie podczas trwania danej edycji Programu.

IV. USZKODZENIE, ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE KARTY

4.1. W wypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty należy o zaistniałym fakcie powiadomić Pływalnię, która wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie Karty. Karta może także zostać zablokowana w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

4.2. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zagubienia lub uszkodzenia Karty, szczególnie w przypadku wymiany punktów na nagrody, jeżeli właściciel Karty nie zawiadomił Pływalni o zdarzeniach opisanym w pkt. 4.1. Pływalnia natomiast gwarantuje Uczestnikowi zabezpieczenie zgromadzonych punktów najpóźniej do 48 godzin od chwili zgłoszenia.

4.3. W przypadku opisanym w punkcie 4.1. Uczestnikowi zostanie wydana nowa karta ESOK. Warunkiem wydania nowej Karty jest powtórna wpłata kaucji zwrotnej oraz powtórne wypełnienie formularza na którym wszystkie dane będą zgodne z formularzem wypełnionym do Karty, z której punkty mają zostać przeniesione oraz wniosku o przepisanie punktów na nową Kartę.

4.4. Pływalnia zastrzega sobie prawo zweryfikowania zasadności wymiany Karty np. w sytuacji dużej częstotliwości jej wymian.

V. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

5.1. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na nagrody, o ile zgromadził wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania danej nagrody.

5.2. Nagrody będą wydawane w okresie od 02.01.2021r. do 31.12.2023r. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane, a uzbierane punkty mogą być wykorzystywane w kolejnych edycjach Programu. W przypadku trudności związanych z uzyskaniem nagrody, prosimy o kontakt z sekretariatem Pływalni pod numerem telefonu (14) 611-31-19.

5.3. Uczestnik ma prawo odebrać nagrodę wyłącznie w kasie Pływalni. Wydanie nagrody następuje pod warunkiem przedstawienia przez Uczestnika Programu Karty wraz z odpowiednią ilością punktów uprawniających do odbioru wybranej nagrody i pod warunkiem, że dana nagroda jest dostępna w kasie Pływalni. Klient jest zobowiązany do dokonania odbioru ilościowego i jakościowego otrzymywanej nagrody. Wszelkie roszczenia dotyczące niewłaściwej ilości oraz jakości wydawanych nagród nie będą rozpatrywane po odebraniu nagrody. Pływalnia zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu tożsamości osoby odbierającej nagrodę. Odmowa przedstawienia takiego dowodu może skutkować niewydaniem nagrody przez Pływalnię.

5.4. Zgromadzenie w okresie promocji odpowiedniej ilości punktów gwarantuje otrzymanie nagrody, jednak w związku z limitowaną ilością poszczególnych nagród, Pływalnia zastrzega sobie możliwość zastąpienia jednej z nagród inną, dostępną w kasie Pływalni, a w szczególnych sytuacjach wydania nagrody w terminie późniejszym.

5.5. Pływalnia nie gwarantuje dostępności pełnej gamy kolorystycznej poszczególnych rodzajów nagród, przedstawionych na materiałach promocyjnych.

5.6. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, liczba punktów odpowiadająca pobranej nagrodzie (wyszczególniona w Regulaminie) będzie odjęta ze stanu konta Uczestnika.

5.7. Nagrody rzeczowe otrzymane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.). W przypadku, gdy wartość otrzymanych przez Uczestnika nagród nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art.21 ust.1 pkt.68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość nagród przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania stosownie do regulacji art.21 ust.1 pkt.68. u. p. d. o. f. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości otrzymanych nagród /art.30 ust.1 pkt.2 u. p. d. o. f./.

Lista nagród:
Nagroda                                                                                          Wartość punktowa
Voucher na doładowanie karty ESOK na kwotę 50 zł                         1 000
Voucher na doładowanie karty ESOK na kwotę 100 zł                       2 000
Voucher na doładowanie karty ESOK na kwotę 150 zł                       3 000

VI. REKLAMACJE

6.1 W celu złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowej liczby przyznanych Punktów, Uczestnik powinien zgłosić się osobiście do kasy Pływalni wraz z dowodem zakupu, potwierdzającym dokonanie transakcji z użyciem Karty. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego podpis, numer paragonu oraz numer Karty. Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania transakcji. Reklamacje rozpatrywane są przez Pływalnię w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.2. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu w kasie Pływalni lub na adres e-mail: kasa@basenbochnia.pl. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty oraz numer telefonu kontaktowego, e-mail lub adres pocztowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie zarejestrowanym Uczestnikom Programu.

6.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Pływalni zostanie powiadomiony e-mailem lub listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w kasie Pływalni oraz na stronie www.basenbochnia.pl.

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Pływalnia jest uprawniona do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych Punktów.

7.3. Pływalnia przy doborze nagród kieruje się możliwie największą troską o satysfakcję klienta, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość i stopień użyteczności oraz za szkody wynikające z użytkowania tych przedmiotów w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

7.4. Pływalnia zastrzega sobie, że zdjęcia nagród przedstawionych na materiałach promocyjnych mogą różnić się od rzeczywistych produktów dostępnych w kasie Pływalni.

7.5. Pływalnia zastrzega sobie prawo do nieakceptowania punktów co do których istnieje podejrzenie, że zostały przyznane w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

7.6. Pływalnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym za pośrednictwem strony internetowej lub informacji umieszczonej w kasie Pływalni.

7.7. Pływalnia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odwołania Programu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym za pośrednictwem strony internetowej oraz informacji umieszczonej w kasie Pływalni. W razie odwołania Programu zgromadzone punkty nie tracą ważności, a uczestnik zachowuje prawo do odbioru nagrody zgodnie z ilością punktów zgromadzonych do momentu odwołania Programu.

Regulamin można także pobrać w zakładce Pliki do pobrania .

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content