Regulamin parkingu płatnego

>
>
Regulamin parkingu płatnego

Pliki do pobraniaRegulamin Parkingu Płatnego Krytej Pływalni w Bochni

1. Wjazd na teren parkingu płatnego Krytej Pływalni w Bochni, zwanego dalej „Parkingiem”, możliwy jest tylko dla uprawnionych właścicieli i użytkowników pojazdów posiadających ważne umowy najmu miejsc parkingowych lub posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszego Regulaminu Parkingu Płatnego Krytej Pływalni w Bochni, zwanego dalej „Regulaminem” , właściciel i/lub użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy posiadają ważną umowę najmu i zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Informacje o wysokości opłat z tytułu najmu miejsc parkingowych i zasadach najmu tych miejsc umieszczone są na terenie pływalni (np. na tablicach ogłoszeń) oraz na stronie www.basenbochnia.pl. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

4. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

5. Na terenie parkingu zabrania się:
a) palenia lub używania otwartego ognia,
b) mycia lub odkurzania samochodów,
c) wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

6. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Pływalni lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Pływalni o wyrządzeniu szkody.

7. Pływalnia odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. Pływalnia nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

8. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Parking jest monitorowany, a obraz z kamer jest przechowywany nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych.

9. Pływalnia zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł netto (słownie: dwieście złotych 00/100), w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5 niniejszego Regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel.

10. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia Pływalnia będzie dochodziła zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

11. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Pływalni www.basenbochnia.pl lub listownie na adres ul. Św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia. Pływalnia rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

Regulamin można także pobrać w zakładce Pliki do pobrania.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content