Deklaracja dostępności

>
Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Kryta Pływalnia im. Jana Kota zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://basenbochnia.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni
ul. Św. Leonarda 34
32-700 Bochnia
tel./fax: 014 611 31 19/20
e-mail: biuro@basenbochnia.pl
https://basenbochnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Krytej Pływalni w Bochni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Hołda 
e-mail: dyrektor@basenbochnia.pl 
Telefon: 14 611 31 19

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku Pływalni są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), a także od barier pionowych (winda między piętrami -1 / 0 / +1).
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Pływalni posiada rampy podjazdowe, a także wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni. UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie nie ma wind transportujących osoby bezpośrednio do wody.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, obsługa szatni i kasy Pływalni.
 4. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni, od strony ul. Księcia J.Poniatowskiego, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome), obok rampa podjazdowa.
 5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego Pływalni.
 6. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie Pływalni nie ma takich możliwości.
 7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content