Regulamin ogólny pływalni

>
>
Regulamin ogólny pływalni

 

Regulamin ogólny korzystania z Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

1. Pływalnia jest jednostką budżetową Gminy Miasta Bochnia czynną codziennie od godz. 6.30 do godz. 21.30.

2. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratowników pełniących dyżur oraz instruktorów, jeżeli taki wymóg wynika z przepisów prawa i/lub innych Regulaminów.

3. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane.

4. Zajęcia zorganizowane odbywają się na pływalni w grupach nie większych niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.

5. Na terenie pływalni mogą przebywać osoby posiadające ważne bilety wstępu (paski z transponderem) lub karty abonamentowe (karnety) ew. korzystające z płatnych lub bezpłatnych zajęć zorganizowanych.

6. Teren pływalni rozumie się jako obszar ograniczony bramkami: wejściową i wyjściową.

7. Zaleca się, aby na teren pływalni wejść do godz. 20.20. Nieckę basenu należy opuścić do godz. 21.20. Teren pływalni należy opuścić do godz. 21.30.

8. Czas pobytu na terenie pływalni liczy się od momentu odczytu „chipu” przez kasjera w kasie pływalni do momentu ponownego odczytu „chipu” przez kasjera.

9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, ponadto dzieci do lat 3 korzystające z atrakcji dostępnych na hali basenowej muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.

10. W związku z podwyższonym poziomem chloru wolnego w wodzie na basenie rekreacyjnym (co jest nakazane przepisami prawa), rodzicom niemowląt i małych dzieci do lat 3 zaleca się konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z pływalni oraz po kilku pobytach na obiekcie w celu sprawdzenia wpływu tejże wody na stan zdrowia dzieci. Za skutki zdrowotne przebywania w wodzie z podwyższonym poziomem chloru wolnego kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

11. Przed wejściem na halę basenową, każda osoba jest zobowiązana starannie umyć całe ciało pod prysznicem z użyciem środków myjących i ciepłej wody oraz przejść przez brodzik odkażający stopy.

12. Kąpiący się zobowiązani są mieć na głowach czepki.

13. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są posiadać: czysty strój kąpielowy (bez kieszeni, nie mogą to być np. spodenki gimnastyczne, bermudy, itp.) oraz mydło lub inny środek myjący, ręcznik, klapki i czepek, jako integralne wyposażenie.

14. Po skorzystaniu z WC pływalni należy umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

15. Po zakończeniu pobytu na hali basenowej i skorzystaniu z prysznica należy dokładnie wytrzeć ciało ręcznikiem, aby nie wnosić wody do przebieralni.

16. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zachowania porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz do podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez ratowników pełniących dyżur.

17. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy pełniący dyżur, a w przypadku zorganizowanych grup także ich opiekunowie oraz instruktorzy. W trakcie zawodów lub imprez za bezpieczeństwo na pływalni odpowiada organizator wraz z opiekunami ekip.

18. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na terenie pływalni do 120 osób.

19. Zabrania się korzystania z pływalni osobom:
a) niedomytym,
b) chorym / z nieżytem górnych dróg oddechowych / ze zmianami skórnymi lub ranami wskazującymi na możliwość zakażenia wody,
c) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
d) z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia.

20. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia (trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczka, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne) winny korzystać z pływalni stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością. Osoby takie mogą korzystać z pływalni tylko w towarzystwie opiekuna oraz informując ratowników pełniących dyżur o zaistniałej sytuacji.

21. Kobiety w ciąży winny korzystać z pływalni stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością.

22. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, innych środków odurzających oraz palenia papierosów, a także zakaz wprowadzania zwierząt.

23. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, w szczególności zabrania się:
a) biegać po chodnikach otaczających nieckę basenu,
b) skakać z brzegów do basenu,
c) zanieczyszczać wody,
d) wnosić żywności, jeść, żuć gumy na hali basenowej,
e) wnosić opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych na halę basenową,
f) używać sprzętu ratowniczego do celów innych niż jest przeznaczony,
g) wszczynać fałszywych alarmów,
h) hałasować.

24. Na terenie pływalni zabrania się nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

25. Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody ratowników pełniących dyżur lub pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia.

26. Zakazuje się wchodzenia na teren pływalni w okryciach wierzchnich i w butach – należy je zostawić w szatni. Pozostałe ubrania należy zostawić w udostępnionej szafce w przebieralni.

27. Za przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu, lecz pozostawione w szatni lub w innych miejscach obiektu, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponoszą odpowiedzialności.

28. Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia basenowego, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

29. Osoba, która zniszczy lub zgubi: bloczek do szatni suchej płaci 10 zł/szt., pasek z transponderem do szatni mokrej płaci 35 zł/szt..

30. W sytuacjach szczególnego zagrożenia na sygnał dźwiękowy uruchamiany przez ratownika pełniącego dyżur wszyscy uczestnicy kąpieli muszą niezwłocznie opuścić nieckę basenu.

31. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminów lub innych przepisów obowiązujących na terenie pływalni może zakazać dalszego korzystania z pływalni.

32. Szczegółowe zasady korzystania z usług pływalni określa niniejszy Regulamin oraz:
a) regulamin pobytu grup zorganizowanych,
b) regulamin korzystania ze zjeżdżalni,
c) regulamin korzystania z jacuzzi,
d) regulamin korzystania z sauny,
e) ogłoszenia i informacje kierownictwa pływalni umieszczone na terenie obiektu.

33. Osoby nieprzestrzegające Regulaminów lub innych przepisów obowiązujących na terenie pływalni będą usuwane z terenu pływalni (z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt). W przypadku kategorycznej odmowy podporządkowania się przepisom Regulaminów lub poleceniom personelu pływalni może zostać wezwana ochrona, Straż Miejska lub Policja.

34. Osoby nagminnie łamiące zapisy Regulaminów lub innych przepisów obowiązujących na terenie pływalni będą obciążane karami porządkowymi ustalanymi wg odrębnych przepisów.

35. Punkt medyczny znajduje się w dyżurce ratowników.

36. Telefon alarmowy znajduje się w dyżurce ratowników oraz w kasie pływalni.

37. Numery telefonów alarmowych:
a) Pogotowie Ratunkowe 999
b) Policja 997
c) Straż Pożarna 998
d) Telefon alarmowy 112

38. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie pływalni.

39. Wejście na teren pływalni jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

Regulamin można także pobrać w zakładce  Pliki do pobrania.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content