Od 1 września nowe zasady korzystania z pływalni

SARS-CoV-2 - zmiany na pływalni

Po konsultacjach ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi oraz władzami miasta od 1 września br. wprowadzamy nowe zasady korzystania z pływalni w czasie epidemii koronawirusa SAR-CoV-2. Główne zmiany dotyczą zwiększenia limitu dopuszczalnej liczby na pływalni – teraz będzie to max. 90 osób, a także dopuszczenia możliwości prowadzenia grupowych zajęć nauki pływania.

Na naszej stronie publikujemy ww. Zasady korzystania z pływalni oraz Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć nauki pływania w czasie epidemii (są to wytyczne i zalecenia dla szkół, szkółek pływackich i innych grup zorganizowanych planujących korzystać z naszych usług po 1 września 2020r.). Wszystkie Zasady są dostępne w plikach w formacie PDF umieszczonych na dole tego artykułu, a także w zakładce Pliki do pobrania.

!!! WAŻNE !!! W związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 od 7 września 2020r. ruszają popołudniowe zajęcia nauki pływania w grupach wg następujących zasad:

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.30 do 19.00 na naszym obiekcie wszystkie tory basenu sportowego oraz wszystkie strefy basenu rekreacyjnego udostępniamy WYŁĄCZNIE szkółkom i instruktorom w związku z prowadzeniem nauki pływania w czasie epidemii. W piątki w godzinach od 16.30 do 19.00 nauka pływania prowadzona jest na torach 1 i 2 oraz w strefie A i B basenu rekreacyjnego przy wyłączonych biczach wodnych i gejzerach ! Prosimy o wyrozumiałość ! Za utrudnienia przepraszamy !

AKTUALNY HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA TORÓW i STREF PŁYWALNI, A TAKŻE GRAFIK ZAJĘĆ SZKÓŁEK PŁYWACKICH MOŻNA POBRAĆ Z NASZEJ STRONY (pliki w formacie PDF umieszczone na dole tego artykułu, a także w zakładce Nauka Pływania.

ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA W BOCHNI
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2
W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA

 1. Zakazuje się korzystania z pływalni osobom z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.
 2. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie holu głównego i szatni suchej oraz ciągów komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maski/maseczki, przyłbicy/kasku albo odzieży lub jej części np. chusty, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenach. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku.
 4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni mokrej/przebieralni.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wg aktualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
 7. Bezpośrednio przed kasą i szatnią może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach zgodnie z zasadą zachowania dystansu).
 8. Zaleca się bezgotówkowe regulowanie płatności w kasie.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na terenie i w otoczeniu pływalni tj.: podczas korzystania z szatni (suchej i mokrej), przebieralni, toalet, natrysków, brodzików, a także na hali basenowej.
 11. Ogranicza się ilość osób (klientów) korzystających w tym samym czasie z pływalni do 90 osób (limit ten nie dotyczy obsługi pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania z plaży basenowej, pracowników i klientów: sklepu sportowego, zakładu fryzjerskiego, centrum fitness i aqua-baru).
 12. W poszczególnych nieckach jednocześnie może przebywać: niecka sportowa – maksymalnie 10 osób na torze, niecka rekreacyjna wraz ze zjeżdżalnią – maksymalnie 30 osób.
 13. Sauna i jacuzzi pozostają nieczynne do odwołania.
 14. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego.
 15. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu do nauki i doskonalenia pływania, a także do zabawy i rekreacji, będącego własnością szkółek pływackich lub przez nie użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu. Do odwołania nie udostępniamy takiego sprzętu osobom (klientom) indywidualnym. Zalecamy korzystanie z własnego sprzętu i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 16. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje nakaz dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 17. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 18. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 19. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi Zasadami, obowiązują zapisy Regulaminu ogólnego korzystania z Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA
NA KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA W BOCHNI W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2
W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA

Zasady ogólne:

 1. Każdy instruktor zobowiązany jest do wykonywania swojej pracy podczas zajęć grupowych i indywidualnych w stroju odróżniającym się kolorystycznie od stroju służbowego ratowników zatrudnionych na Krytej Pływalni w Bochni tj. spodenki inne niż w kolorze czerwonym oraz podkoszulek inny niż w kolorze żółtym lub czerwonym.
 2. W miarę możliwości na zajęcia grupowe uczestnicy zajęć wchodzą w całości wraz z uprawnionymi instruktorami, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, o ile została zakończona dezynfekcja obiektu przez Obsługę Pływalni.
 3. Instruktorzy zobowiązani są do zgłoszenia kasjerowi Pływalni ilości osób uczestniczących w zajęciach nauki pływania, a po ich zakończeniu do uiszczenia stosownej opłaty w kasie Pływalni, zgodnie z zapisami umów/porozumień.
 4. Dla usprawnienia obsługi w kasie oraz dezynfekcji szatni zaleca się, aby instruktorzy zbiorczo pobrali z kasy, a po zakończonych zajęciach zbiorczo zwrócili do kasy, stosowną ilość transponderów („zegarków”) adekwatną do ilości uczestników zajęć.
 5. Instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminów korzystania z pływalni i jej urządzeń (np. zjeżdżalni), Regulaminu grup zorganizowanych oraz innych zasad i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Pływalni, w szczególności dotyczących zasad korzystania z pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2 udostępnionych zarówno na jej terenie (np. na tablicach ogłoszeń), jak i na stronie www.basenbochnia.pl
 6. Instruktorzy zobowiązani są do okazania dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość, tj. dokumentu ze zdjęciem, na każde żądanie kasjera Pływalni.

Organizacja zajęć na terenie Pływalni w czasie epidemii:

 1. W zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez uprawnionych przez Szkołę instruktorów mogą brać udział osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Zaleca się regularne zbieranie pisemnych oświadczeń w tym zakresie od uczestników zajęć lub ich rodziców/opiekunów prawnych, dalej zwanych „opiekunami”.
 2. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani na teren Pływalni i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W drodze do i z Pływalni zarówno opiekunowie, jak i uczestnicy zajęć przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Pływalni zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników Pływalni min. 1,5 m,
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Na terenie Pływalni obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 5. Szkoła jest zobowiązana zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczestników zajęć. Zaleca się kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 6. Zaleca się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla Szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 7. Na terenie Pływalni obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk (po przyjściu na Pływalnię należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Ponadto na terenie holu głównego i szatni suchej oraz ciągów komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maski/maseczki, przyłbicy/kasku albo odzieży lub jej części np. chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku.
 8. Sprzęt do nauki i doskonalenia pływania należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach, a w miarę możliwości po każdym uczestniku.
 9. Szkoła jest zobowiązana tak organizować naukę pływania, aby po każdych zajęciach grupowych zapewnić minimum 15 min. przerwy z przeznaczeniem m.in. na dezynfekcję sprzętu i obiektu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć / instruktora prowadzącego zajęcia lub innej osoby uprawnionej przez Szkołę do korzystania z usług basenowych podczas zajęć organizowanych na terenie Pływalni na podstawie stosownych umów / porozumień:

 1. Do pracy na zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez Szkołę i uprawnionych przez nią instruktorów mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wszystkie te osoby, a także uczestnicy zajęć i ich opiekunowie, powinni zostać poinstruowani przez Szkołę, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem.
 3. Jeżeli instruktor Szkoły zaobserwuje u uczestnika zajęć odbywających się na terenie Pływalni niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, biegunkę, duszności, trudności w oddychaniu, bóle gardła, bóle mięśni i stawów, należy odizolować taką osobę w wyznaczonym na terenie Pływalni miejscu izolacji, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić: opiekunów o konieczności odebrania uczestnika zajęć z Pływalni (rekomendowany własny środek transportu, w czasie nie dłuższym niż 60 minut) oraz Obsługę Pływalni o zaistniałej sytuacji.
 4. Szkoła jest zobowiązana zapewnić uczestnikowi zajęć podejrzanemu o zakażenie opiekę na czas przebywania w wyznaczonym na terenie Pływalni miejscu izolacji. W takim przypadku wszystkie osoby sprawujące opiekę i mające kontakt z taką osobą, powinny być zabezpieczone w środki ochrony osobistej (maseczkę i/lub przyłbicę, rękawiczki ochronne).
 5. W przypadku wystąpienia u instruktora lub innej osoby uprawnionej przez Szkołę, będących na stanowisku pracy, niepokojących objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (patrz punkt 3), powinny one udać się do wyznaczonego na terenie Pływalni miejsca izolacji, powiadamiając obsługę Pływalni o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 6. Wyznacza się przygotowane pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę podejrzaną o zakażenie – tzw. „pokój izolacji” (dawny „pokój matki z dzieckiem”) w holu głównym Pływalni. Osoba przebywająca w miejscu izolacji jest zobowiązana założyć maseczkę oraz rękawiczki ochronne.
 7. Obsługa Pływalni zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia koronawirusem i stosuje się do dalszych zaleceń i wytycznych, a w razie pogarszania się stanu zdrowia osoby przebywającej w miejscu izolacji, dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 8. Obsługa Pływalni oraz instruktorzy/właściciele Szkoły ustalają wspólnie obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a następnie bezzwłocznie Obsługa Pływalni poddaje ten obszar gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi na terenie Pływalni procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Należy stosować się do indywidualnych zaleceń i wytycznych wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 9. Obsługa Pływalni oraz instruktorzy/właściciele Szkoły ustalają wspólnie listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie (w tym celu zaleca się w szczególności prowadzenie przez Szkołę dzienników zajęć, zwłaszcza grupowych) oraz stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Pływalni należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content